Училището сега

Визия:

Постигане на по-качествено прогимназиално образование чрез: Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание; Подобряване квалификацията на учителите и създаване на подкрепяща училищна среда за учители, въвеждащи добри практики; Въвеждане на най-съвременните тенденции в развитието на информационно-комуникационните технологии в обучението.

 


 

През 2016/2017 учебна година в училището се обучават 320 ученици в дневна форма на обучение и 18 ученици в самостоятелна форма на обучение. Учителите използват разнообразни образователни елементи: технология на проектите, екипни технологии, игрови технологии, дискусионни технологии, демонстрационни технологии, мултимедийни технологии и др. Разнообразни са и извънкласните форми на обучение — чуждоезиково обучение в началния етап по английски език, компютърно обучение за учениците от 3 до 7 клас, секции по различни видове спорт и др.

 

 

  • Със средства на училищното настоятелство е осигурен безплатен транспорт за деца от села в общината по маршрути, които не се обслужват от организираните от общинска администрация „ученически превози”. Осигурена е и безплатна храна за крайно нуждаещи се ученици.
  • Вече е традиция провеждането на коледен благотворителен бал. Всички паралелки под ръководството на класните ръководители организират ежегодно базари с изделия изработени от учениците. Средствата се ползват от класовете за учебни екскурзии, зелено училище и др. Училищния екип поддържа тесни контакти с водещи фирми от общината и получава подкрепа най-вече за поддръжката на материалната база.
  • Училището работи по проекти по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. В момента активно участва в проект "Твоят час" за развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

  • Основно училище „Христо Смирненски“ спечели проект „Иновативни практики и услуги в образованието“ по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България - 2014-2020 г. Партньор по проекта е училище-1-8 клас „Адриан В. Радулеску“ – Мурфатлар, Румъния. Общата стойност на проекта е 193 000 евро, от които 105 хил. за водещия партньор - Основно училище „Христо Смирненски“.

 
2017
http://smirnenski-gt.org/