История на училището

Основно училище „Христо Смирненски“ е с десетилетна история и традиции в образованието. На 8 октомври 1940г. професор Богдан Филов – министър-председател и министър на родното просвещение, издава заповед № 2418, с която обявява местното училище на „Народно основно“ в рамките на Балчишката околия. В селото е командирован учителят Стефан Димитров от гр. Сливен да проучи, подготви и организира учебното дело.

 


 

-1940-

На 17 ноември 1940г. в Генерал Тошево с влак пристигат първите семейства на преселените от Северна Добруджа българи. Първите уроци по български език техните деца получават в полуразрушената сграда на румънското училище, построено 1925г.
 


 

-1941-

На 3 март 1941г. – с водосвет и камбанен звън първото българско училище в Генерал Тошево е тържествено открито от директора Димитър Вълчев Димитров. През първата учебна година са записани 233 ученици.
 


 

-1942-

На 27. 06. 1942г. с. Касъм е преименувано в Генерал Тошево. На 1 ноември същата година селото е посетено от българския цар Борис III. Три дни след събитието с протокол 04 от 04. 11. 1942г. училището за първи път получава име на личност – княз Симеон Търновски .
  

-1946-

През 1946г. след референдума България е обявена за Народна Република. Същата година училището е наименувано на поета Христо Смирненски, което име носи и до сега.
 


 

-1948-

До 1948г. основното образование в него е до 7 клас. Същата година е извършен прием за средно образование и са записани първите осмокласници.
 


 

-1952-

През 1952г. училището е обявено за „Непълно средно смесено“. Със Заповед № 1617 от 29. 07. 1957г. на министерството на народната просвета е разделено на Народно основно училище „Христо Смирненски“ и Политехническа гимназия “Н. Й. Вапцаров“, двете училища учат на две смени в сградата на сегашната гимназия.
 


 

-1961-

От 1961 г. до настоящия момент училището е Основно училище „Христо Смирненски“. През 1970г. в експлоатация влиза сградата, в която учат и сега неговите ученици. През 1989/90г. към нея са построени два нови корпуса с 6 класни стаи. Училището разполага с 30 стаи и кабинети, физкултурен салон, библиотека, училищен стол, музейна сбирка.


 

Основно училище „Христо Смирненски“ днес е средищно, в него учат ученици от 8 съставни села. Учебният процес се провежда в една смяна. Въведена е целодневна организация на учебния ден, като часовете се провеждат до обяд, а следобед е самоподготовка, организиран отдих и физическа активност, и занимания по интереси. За доброто образование на учениците се грижи колектив от 33 учители с необходимия ценз и квалификация.

Днес училището разполага с обновена материална база, два компютърни кабинета, фитнес зала, училищен стол, библиотека. Обучението се осъществява в специализирани кабинети по всеки учебен предмет.

 

Искаме да знаем, искаме да можем, искаме да успеем! Това е заложено в труда на учители и ученици, това са доказали всички успели възпитаници през 75-годишната история на ОУ „Христо Смирненски“.

 

 

 
2017
http://smirnenski-gt.org/